MONIKA ANNA PAC

„Wart Pac pałaca, a pałac Paca” – pozytywne to określenie dwóch osób, czy negatywne? Czy przypisuje się je hrabiemu, generałowi Ludwikowi Michałowi Pacowi, który w Dowspudzie wybudował pałac w stylu angielskiego późnego gotyku, czy innemu Pacowi i jego pałacowi w Jeźnie koło Kowna? A jak to porzekadło rozumiał  Adam Mickiewicz w „Panu Tadeuszu”?

Nie tylko te, ale też inne zawiłości, wyjaśnię, opiszę też fakty godne i paskudne oraz anegdoty związane z Pacami.

Bowiem nazywam się Monika Anna Pac. Jestem córką Jerzego Ferdynanda Paca (jak można dziecku nadać takie imię, nawet jako drugie?!), architekta, jazzmana i arystokraty – w słowie, piśmie, ubiorze, zachowaniu – często wyniosłym. Niestety, nie będę mogła wesprzeć się wszystkimi wspomnieniami i opowieściami Ojca oraz staraniami o odzyskanie części majątku. Zmarł mając zaledwie 55 lat. Spoczywa na Starych Powązkach.

Losy mojej rodziny to temat na kilka książek. Starożytny ród litewski herbu Gozdawa - srebrna lilia w polu czerwonym, przepasana  pierścieniem. Wspomnę tylko o moim ulubionym kuzynie. Ludwik Michał, hrabia Pac, ostatni potomek starożytnej rodziny litewskiej, pan na Dowspudzie, Różance i innych dobrach, generał i senator wojewoda, członek Rządu Tymczasowego, prezes Towarzystwa Rolniczego, komandor orderu Virtuti Militari, francuskiej Legii Honorowej, kawaler orderu św. Stanisława, krzyży bawarskiego i maltańskiego etc. Ludwik Michał Pac urodził się w Strasburgu, a zmarł w Smyrnie.

Na więcej zapraszam na mój Facebook i wspólne podróże śladami Paców oraz ich związkami z innymi rodami arystokratycznymi w Polsce, Europie i świecie.

Zapewniam, będziecie oczarowani dziejowymi meandrami.

Facebook: MonikaAnnaPac.eu       

pacowie@MonikaAnnaPac.eu

 

My Pac family

"Wart Pac pałaca, a pałac Paca" (worth Pac`s palace as Pac`s palace - one worth the other) - is it a positive term for two people, or a negative one? Are they attributed to the count, general Ludwik Michał Pac, who built a palace in the late Gothic style in Dowspuda, or to another Pac and his palace in Jeźno near Kaunas? And how was this adage understood by Adam Mickiewicz in "Pan Tadeusz"?

Not only these, but also other complexities, I will explain and describe the worthy and nasty facts and anecdotes related to the Pacs family.

Because my name is Monika Anna Pac. I am a daughter of Jerzy Ferdinand Pac (how can you give a child such a name, even as a second name ?!), an architect, jazzman and aristocrat - in word, writing, clothing, and behavior - often naughty. Unfortunately, I will not be able to support myself with all of my Father's memories and stories also my efforts to recover some of the property. He died at the age of 55. It rests in Stare Powązki cemetery in Warsaw.

The fate of my family is a topic for several books. The ancient Lithuanian clan of the Gozdawa coat of arms - a silver lily in a red field, girdled with a ring. I will only mention my favorite cousin. Ludwik Michał, Count Pac, the last descendant of an ancient Lithuanian family, lord of Dowspuda, Różanka and other estates, general and senator, member of the Provisional Government, president of the Agricultural Society, commander of the Order of Virtuti Militari, French Legion of Honor, Knight of the Order of St. Stanislaus, Bavarian and Maltese crosses, etc. Ludwik Michał Pac was born in Strasbourg and died in Smyrna.

For more, please visit my Facebook and travel together in the footsteps of the Pacs and their relationships with other aristocratic families in Poland, Europe and the world.

I assure you, you will be charmed by the historical meanders.

Facebook: MonikaAnnaPac.eu

pacowie@MonikaAnnaPac.eu